aizobnomragym: Andrew Wyeth “Wild Dog”

aizobnomragym:

Andrew Wyeth

“Wild Dog”